Skillshot.pl logo
Jobs in Polish gamedev

Regulamin

§1 Definicje

 1. Serwis Skillshot.pl – internetowy serwis rekrutacyjny prowadzony przez Orchid Games z siedzibą w Warszawie, ul. Heroldów 10 m 10, NIP: 872-100-18-21, REGON: 850323222 pod adresem internetowym: www.skillshot.pl, służący publikacji ofert pracy w polskiej branży gier (game development).
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług serwisu Skillshot.pl, niezależnie od tego, czy dokonała zamieszczenia w serwisie swojego ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie – zestaw informacji dotyczący oferty pracy wprowadzany przez ogłoszeniodawcę i zamieszczony w serwisie Skillshot.pl, zawierający dane umożliwiające osobom zainteresowanym kontakt z ogłoszeniodawcą.
 4. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług serwisu Skillshot.pl polegających na zgłoszeniu i zamieszczeniu ogłoszenia.
 5. Administrator danych osobowych lub Administrator - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

§2 Zasady działania serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z usług dostępnych na serwisie internetowym Skillshot.pl.
 2. Właścicielem serwisu Skillshot.pl i Administratorem danych osobowych jest: Orchid Games z siedzibą w Warszawie, ul. Heroldów 10 m 10, NIP: 872-100-18-21, REGON: 850323222
 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: skillshot@skillshot.pl
 4. Administratorem danych osobowych jest również ogłoszeniodawca, którego dotyczy zapytanie.
 5. Wszelkie prawa do zarządzania i pobierania pożytków z serwisu Skillshot.pl przysługują wyłącznie firmie Orchid Games.
 6. Korzystanie z usług serwisu Skillshot.pl innych niż zgłaszanie i zamieszczenie ogłoszeń jest bezpłatne, chyba że odrębna umowa zawarta z użytkownikiem stanowi inaczej.
 7. Orchid Games nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści ogłoszeń zawartych w serwisie Skillshot.pl. Odpowiedzialność tę ponoszą wyłącznie ich ogłoszeniodawcy.
 8. Treści ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Skillshot.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Orchid Games w celu realizacji umowy wobec ogłoszeniodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 10. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez ogłoszeniodawcę w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 11. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane przez Orchid Games w celu prowadzenia marketingu własnych usług oraz w celach statystycznych i analitycznych. Przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 12. Orchid Games udostępnia ogłoszeniodawcy dane osobowe Użytkownika w formie elektronicznej w celu przedstawienia oferty na wysłane zapytanie Użytkownika. Za każde inne wykorzystanie danych osobowych Użytkownika niż przedstawienie oferty przez Ogłoszeniodawcę, Orchid Games nie odpowiada.
 13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 14. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych prawem. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 15. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora od momentu ich powierzenia przez Użytkownika do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 16. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 17. Pod rygorem odpowiedzialności prawnej zabronione jest w szczególności, ale nie wyłącznie:
  1. korzystanie przez użytkownika z ogłoszeń serwisu Skillshot.pl w celach innych niż potrzeby własne,
  2. korzystanie przez użytkownika z ogłoszeń serwisu Skillshot.pl w celach handlowych,
  3. przetwarzanie bez posiadanej zgody danych osobowych użytkowników serwisu Skillshot.pl, będących osobami fizycznymi,
  4. powielanie i kopiowanie ogłoszeń serwisu Skillshot.pl w celach innych niż potrzeby własne,
  5. rozpowszechnianie ogłoszeń serwisu Skillshot.pl,
  6. sprzedawanie ogłoszeń serwisu Skillshot.pl,
  7. dokonywanie jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z przepisami prawa.
 18. Orchid Games nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi.

§3 Zasady ogólne zamieszczania ogłoszeń

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania i zamieszczania przez ogłoszeniodawców ogłoszeń w serwisie Skillshot.pl.
 2. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem Skillshot.pl i czerpania z niego korzyści przysługują wyłącznie Skillshot.pl.
 3. Z usług serwisu Skillshot.pl polegających na zgłaszaniu i zamieszczaniu ogłoszeń mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Skillshot.pl jest płatne, zgodnie z cennikiem ogłoszonym na stronie Skillshot.pl.
 5. Jedno ogłoszenie zamieszczone w serwisie może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy.
 6. W tym samym czasie emisji niedopuszczalne jest wielokrotne zamieszczanie tego samego ogłoszenia.
 7. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Skillshot.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§4 Procedura zamieszczania ogłoszeń

 1. Publikacja ogłoszenia w serwisie internetowym Skillshot.pl wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych i innych informacji przez Orchid Games z siedzibą w Warszawie, ul. Heroldów 10 m 10, NIP: 872-100-18-21, REGON: 850323222 w celu rejestracji w portalu oraz publikowania ogłoszeń i jednocześnie zaakceptowania regulaminu serwisu Skillshot.pl
 2. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie Skillshot.pl jest dostępne poprzez opcje: "Dodaj swoją ofertę" w nagłówku serwisu. Zamieszczenie ogłoszenia składa się z następujących etapów:
  1. dokonania rejestracji w odpowiednim formularzu,
  2. dokonania wyboru typu pracy,
  3. dokonania wyboru stanowiska,
  4. podania obowiązkowych danych oferty, w zależności od wybranego typu oraz celu,
  5. wpisania swoich danych kontaktowych,
  6. akceptacji ostatecznego wyglądu ogłoszenia,
  7. dokonania opłaty wg cennika ogłoszeń.
 3. Od momentu zaksięgowania wpłaty ogłoszenie będzie wyświetlane w odpowiedniej sekcji serwisu przez okres odpowiadający wybranej stawce opłat. O terminie zakończenia wyświetlania ogłoszenia ogłoszeniodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Ogłoszeniodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Ogłoszeniodawcy z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych prawem. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez wyraźnej zgody Ogłoszeniodawcy.
 6. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy będą przechowywane przez Administratora od momentu ich powierzenia przez Ogłoszeniodawcę do momentu cofnięcia przez Ogłoszeniodawcę zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
 7. Każdy Ogłoszeniodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ogłoszeniodawcy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§5 Dopuszczalna treść ogłoszeń oraz skutki prawne zamieszczenia ogłoszeń

 1. Ogłoszenie nie może być sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń innych niż dotyczące ofert pracy.
 3. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podania w treści ogłoszenia informacji wyłącznie zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. W przypadku dodania przez ogłoszeniodawcę informacji wyrażonych również w formie graficznej, ogłoszeniodawca musi być ich autorem i posiadać wobec tych nich wszelkie prawa autorskie.
 5. Wyłączna odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść ogłoszeń, zarówno wyrażona w formie tekstowej, jak i graficznej, ponosi wyłącznie Ogłoszeniodawca. Orchid Games nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. W szczególności Orchid Games nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, za skutki rekrutacji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Skillshot.pl, bądź jak również za nie dojście do skutku tychże rekrutacji.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie w miejscu przeznaczonym na ogłoszenie jakichkolwiek reklam innych stron internetowych poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą niezwłocznie usuwane z treści ogłoszeń.
 7. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń w kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty.
 8. W przypadku stwierdzenia przed dokonaniem zamieszczenia ogłoszenia na serwisie Skillshot.pl, że jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Orchid Games zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji. W tej sytuacji opłata związana z otrzymaniem kodu rejestracyjnego nie podlega zwrotowi.
 9. Orchid Games zastrzega sobie prawo usuwania z serwisu Skillshot.pl ogłoszeń o treści sprzecznej z niniejszym Regulaminem bez uprzedniego powiadomienia ogłoszeniodawcy. W tej sytuacji opłata związana z publikacją nie podlega zwrotowi.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z usług oferowanych w serwisie Skillshot.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Orchid Games zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym ogłoszeniodawców. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej https://www.skillshot.pl/ zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.
 3. Orchid Games nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi.
 4. Wszelkie spory związane z usługami dostępnymi w serwisie Skillshot.pl będą rozstrzygane polubownie. W przypadku zaś, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny w Warszawie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2020-07-20 roku.
 6. Jeśli powstaną jakiekolwiek reklamacje związane ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać je niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej skillshot@skillshot.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany na piśmie o sposobie jej załatwienia.
 7. W przypadku stwierdzenia publikacji w serwisie ogłoszenia, którego nie jesteś autorem, lecz zawierającego Twoje dane teleadresowe, napisz do nas na adres: skillshot@skillshot.pl.